Không có ảnh

𝔑̼𝔤̼ư̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔠̼𝔥̼𝔞̼ ̼đ̼ư̼ợ̼𝔠̼ ̼𝔳̼í̼ ̼𝔫̼𝔥̼ư̼ ̼“̼𝔮̼-̼𝔲̼ỷ̼ ̼𝔡̼-̼ữ̼”̼

20 Tháng Mười, 2021 Admin 0

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼q̼-̼u̼ỷ̼ ̼d̼-̼ữ̼”̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ […]

Không có ảnh

𝔑̼𝔤̼ư̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔠̼𝔥̼𝔞̼ ̼đ̼ư̼ợ̼𝔠̼ ̼𝔳̼í̼ ̼𝔫̼𝔥̼ư̼ ̼“̼𝔮̼-̼𝔲̼ỷ̼ ̼𝔡̼-̼ữ̼”̼

20 Tháng Mười, 2021 Admin 0

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼q̼-̼u̼ỷ̼ ̼d̼-̼ữ̼”̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ […]

Không có ảnh

𝔑̼𝔤̼ư̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔠̼𝔥̼𝔞̼ ̼đ̼ư̼ợ̼𝔠̼ ̼𝔳̼í̼ ̼𝔫̼𝔥̼ư̼ ̼“̼𝔮̼-̼𝔲̼ỷ̼ ̼𝔡̼-̼ữ̼”̼

20 Tháng Mười, 2021 Admin 0

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼q̼-̼u̼ỷ̼ ̼d̼-̼ữ̼”̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ […]

Không có ảnh

𝔐̼ấ̼𝔱̼ ̼𝔫̼𝔤̼ủ̼,̼ ̼𝔪̼ẹ̼ ̼Ց̼𝔛̼ ̼𝔫̼-̼é̼𝔪̼ ̼𝔠̼-̼𝔬̼𝔫̼ ̼𝔵̼-̼𝔲̼ố̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔤̼-̼𝔦̼ế̼𝔫̼𝔤

19 Tháng Mười, 2021 Admin 0

M̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼8̼X̼ ̼n̼-̼é̼m̼ ̼c̼-̼o̼n̼ ̼x̼-̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼-̼i̼ế̼n̼g S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼ […]

Không có ảnh

𝔐̼ấ̼𝔱̼ ̼𝔫̼𝔤̼ủ̼,̼ ̼𝔪̼ẹ̼ ̼Ց̼𝔛̼ ̼𝔫̼-̼é̼𝔪̼ ̼𝔠̼-̼𝔬̼𝔫̼ ̼𝔵̼-̼𝔲̼ố̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔤̼-̼𝔦̼ế̼𝔫̼𝔤

19 Tháng Mười, 2021 Admin 0

M̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼8̼X̼ ̼n̼-̼é̼m̼ ̼c̼-̼o̼n̼ ̼x̼-̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼-̼i̼ế̼n̼g S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼ […]

Không có ảnh

𝕻̼𝖍̼.̼ẫ̼𝖓̼ ̼𝖓̼.̼ộ̼ ̼𝖈̼𝖔̼𝖓̼ ̼đ̼.̼𝖚̼ổ̼𝖎̼ ̼𝖇̼𝖆̼ ̼𝖒̼ẹ̼ ̼𝖗̼𝖆̼ ̼đ̼ư̼ờ̼𝖓̼𝖌̼ ̼𝖈̼ù̼𝖓̼𝖌̼.̼.̼.̼ ̼𝖖̼.̼𝖚̼𝖆̼𝖓̼ ̼𝖙̼.̼à̼𝖎̼

19 Tháng Mười, 2021 Admin 0

P̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ […]

Không có ảnh

𝕻̼𝖍̼.̼ẫ̼𝖓̼ ̼𝖓̼.̼ộ̼ ̼𝖈̼𝖔̼𝖓̼ ̼đ̼.̼𝖚̼ổ̼𝖎̼ ̼𝖇̼𝖆̼ ̼𝖒̼ẹ̼ ̼𝖗̼𝖆̼ ̼đ̼ư̼ờ̼𝖓̼𝖌̼ ̼𝖈̼ù̼𝖓̼𝖌̼.̼.̼.̼ ̼𝖖̼.̼𝖚̼𝖆̼𝖓̼ ̼𝖙̼.̼à̼𝖎̼

19 Tháng Mười, 2021 Admin 0

P̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ […]

Không có ảnh

𝕻̼𝖍̼.̼ẫ̼𝖓̼ ̼𝖓̼.̼ộ̼ ̼𝖈̼𝖔̼𝖓̼ ̼đ̼.̼𝖚̼ổ̼𝖎̼ ̼𝖇̼𝖆̼ ̼𝖒̼ẹ̼ ̼𝖗̼𝖆̼ ̼đ̼ư̼ờ̼𝖓̼𝖌̼ ̼𝖈̼ù̼𝖓̼𝖌̼.̼.̼.̼ ̼𝖖̼.̼𝖚̼𝖆̼𝖓̼ ̼𝖙̼.̼à̼𝖎̼

19 Tháng Mười, 2021 Admin 0

P̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ […]

Không có ảnh

𝕻̼𝖍̼.̼ẫ̼𝖓̼ ̼𝖓̼.̼ộ̼ ̼𝖈̼𝖔̼𝖓̼ ̼đ̼.̼𝖚̼ổ̼𝖎̼ ̼𝖇̼𝖆̼ ̼𝖒̼ẹ̼ ̼𝖗̼𝖆̼ ̼đ̼ư̼ờ̼𝖓̼𝖌̼ ̼𝖈̼ù̼𝖓̼𝖌̼.̼.̼.̼ ̼𝖖̼.̼𝖚̼𝖆̼𝖓̼ ̼𝖙̼.̼à̼𝖎̼

19 Tháng Mười, 2021 Admin 0

P̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ […]